شازده مهربون من

من مدتهاس از نوع حرف زدن وبرخوردهای خیلی منطقی ودقیقت میترسم !
وقتی میبینم خیلی جلوتر ازسنتی...خیلی خوب درک میکنی وحرف میزنی...خیلی عالی نتیجه گیری میکنی وانتظارداری ،از نحوه برخوردم با تو میترسم.
میترسم درحد واندازه تو نباشم.
وقتی بالا میاری ومن مدام میگم هیچی نیست و خیلی اروم وریلکس با قضیه برخورد میکنم ودوشت میگیرم از اینکه میگی من همه لباس هامو کثیف کردم. ، شرمنده ات میشم.
از اینکه این همه برای غذایی که باب میلت ه از من تشکر میکنی ،شرمنده ات میشم.
از اینکه مدام مرسی وممنون میگی وبخاطر حموم بردنت تشکر میکنی، شرمنده ات میشم.
از اینکه هی کارایی رو که برات انجام میدم رو یاداوری میکنی ومرسی ممنون میگی، من شرمنده ات میشم.
عزیزم من وظیفه امه منو شرمنده نکن !

/ 0 نظر / 29 بازدید