شادی پاک وکودکانه

چند شبه سرگرمی جدید برات درست شده.سه چرخه ات رو برمیداری وراهش میبری وگاهی هم میشینی روش.

دیشب کلی راه رو باهمدیگه رفتیم.هواخنک وشادی کودکانه بی الایش تو منو حسابی سرخوش کرد واین مسافت زیاد رو متوجه نشدم.


چقدر توشاد ومعصوم وشیرینی پسرم.

/ 0 نظر / 27 بازدید