شازده مثبت من

عاشق لذت وصف ناشدنی هستم که با بیرون رفتن دونفرمون تو به من منتقل میکنی.
بچه مثبت ومهربون وشیرین زبونم.هم با شادی بیرون میای وهم باشادی ولذت ازبیرون رفتنات تعریف میکنی.

/ 0 نظر / 24 بازدید