پسر خراب !!

 

 

 

هر شب شازده بالشت ها رو، رو تخت می چینه.دیشب باباش بهش میگه عین همیشه مرتب بچین.
شازده شیرینم میگه :نه...میخام خراب بچینم.

کمی شلوغ کاری کرده ورو بالشت پتوها قلت زده. بازباباش میگه تو که پسر مرتبی هستی اینا رو مرتب بچین.
درجا جواب میده من پسر خرابی ام !! 

/ 1 نظر / 29 بازدید