غذاخوردن

 

 

دیگه دوران خوابیده غذا خوردنت _ همون چند ماه اولی که تازه غذاخوردن روشروع کرده بودی_ وهمینطور نشسته غذا خوردنت بسر رسیده !!

اینروزا خیلی کم پشت میزغذاخوری خودت بند می شی ورو صندلی می شینی.

یه مدت دوست داشتی کنار ما بشینی .پشت میز ناهارخوری ما.می شوندمت رو یه صندلی ومراقبت بودم نیفتی.

ولی این ترفند هم خیلی جواب نداد.هنوز چند دقیقه ای ننشسته بودی که می خواستی بغل بابایت بری.

الان حدود دوهفته ای می شه که رو زمین سفره پهن می کنم .خیلی بهتر از میزناهارخوری یا صندلی خودت جواب میده.حداقل من وبابایت راحت غذا میخوریم .خودت هم بیشتر یه جا بند می شی وکنارما میشینی.

/ 0 نظر / 24 بازدید