لجباز کوچولو من

پسر شیرین زبون منطقیم که گاهی بخاطر منطق ت با بچگیت مقابله میکنی ومنم قدر این کارت رو میدونم.چرا گاهی تا این حد لجباز وسرکش میشی وهیچ رقمه هم از موضع خودت کوتاه نمیای!؟

چرا پسر مهربون وعاقلی مثل تو گاهی با وجودی که میدونه حرفش درست نیست تا این حدپافشاری می کنه؟

من عاشق توام. هرجور که باشی.از بچگیت لذت ببر پسرم.

/ 0 نظر / 23 بازدید